2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #01

Photo #01