2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #02

Photo #02