2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #03

Photo #03