2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #04

Photo #04