2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #05

Photo #05