2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #06

Photo #06