2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #07

Photo #07