2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #08

Photo #08