2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #09

Photo #09