2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #10

Photo #10