2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #11

Photo #11