2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #12

Photo #12