2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #13

Photo #13