2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #14

Photo #14