2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #15

Photo #15