2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #16

Photo #16