2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #17

Photo #17