2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #18

Photo #18