2003-06-19 FleetBoston Pavilion Photo #19

Photo #19