2003-06-20 Fleetboston Pavilion Photo #01

Photo #01