2003-06-20 Fleetboston Pavilion Photo #02

Photo #02