2003-06-20 Fleetboston Pavilion Photo #04

Photo #04