2003-06-20 Fleetboston Pavilion Photo #05

Photo #05