2003-06-20 Fleetboston Pavilion Photo #06

Photo #06